Krathgården

Krathgården er en mindre børnehave beliggende i lokalområdet Sjørslev/Demstrup

Børnehaven er indrettet i et nedlagt landbrug med masser af plads både ude og inde. Der er staldbygninger og værksteder som giver masser af muligheder ligesom vores stuehus er indrettet med mange mindre rum der giver gode legemuligheder og mulighed for fordybelse.

Vi bor i et stærkt lokalsamfund og har stor glæde af samarbejdet med hhv. skole, dagpleje og foreninger.

Derudover benytter vi os af de børnekulturelle tilbud der udbydes i Kjellerup.

Dagplejerne kommer i vores hus regelmæssigt og vi fungerer som gæstehus ved sygdom, ferie, uddannelse mm. Denne ordning er vi glade for da det er vores erfaring at det giver børnene en positiv og glidende overgang fra dagpleje til børnehavestart.

Således har vi de rette rammer for at skabe læring, trivsel og udvikling – elementer der er vigtige i barnets liv både nu og længere frem.

Vores udeareal er stort og giver mulighed for et varieret udbud af aktiviteter. I dagens ydertimer har vi mulighed for at indskrænke legepladsens areal således at vi sikrer overskueligheden bedst muligt.

I er altid velkomne til at kontakte os hvis I overvejer en børnehaveplads hos os, så giv et ring så vi kan aftale et besøg.

Læs mere om Krathgården

I vil modtage et velkomstbrev, når I har givet tilsagn om, at i ønsker den tilbudte plads. I velkomstbrevet står beskrevet praktiske oplysninger og lidt om hverdagen i Krathgården. Der står desuden i velkomstbrevet at i skal kontakte børnehaven for at aftale et besøg.

Derudover tilsendes der en velkomstfolder med mange praktiske oplysninger hvor i vil kunne finde svar på de fleste af de spørgsmål i måtte have, men kontakt os endelig hvis der alligevel skulle være noget.

Billeder
Børnehuset vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC. Billederne bliver slettet efter 30 dage.

Beskeder
Der kan skrives beskeder mellem hjem og forældre. Det kan være korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument. Har vi brug for at kontakte jer i løbet af dagen sender vi SMS-besked eller ringer. Vi benytter SMS-beskeder i de tilfælde, hvor der ikke indgår følsomme personoplysninger.

Arrangementer

Børnehuset vil i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale. I andre tilfælde er I forældre/bedsteforældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne. 

Forældresamtaler

Efter 3-5 måneder tilbyder vi forældrene en gensidig opstartssamtale. Her har vi fokus på kvaliteten af indkøringen, trivsel, relationer og gensidig forventningsafstemning.

I forbindelse med kommende skolestart inviterer vi til forældresamtaler.

Undervejs er I altid velkomne til at bede om en forældresamtale. 

Giv endelig besked til personalet.

Læs om Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs under afsnittet: Forældresamarbejde 

Fødselsdage

Børnene fejres i børnehaven på deres fødselsdag hvor barnet hjælper med at hejse flaget og kan medbringe noget at dele ud i sin egen gruppe. Der synges fødselsdagssang og forældre er velkommen til at deltage i fejringen.

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

Krathgården har kostordning – og har opnået et sølvmærke i økologi, dvs, mellem 60 – 90% af råvarerne er økologiske, fordi:

  • Sunde vaner dannes i barndommen og ungdommen
  • Børn og unge skal gennem viden, vælge et sundt liv
  • Børn og unges sundhed skal i fremtiden give større trivsel, og færre kroniske sygdomme.
  • Brugen af økologiske fødevarer, skal mindske børns indtag af sprøjtegifte og tilsætningsstoffer
  • Økologi fremmer dyrevelfærden, mindsker madspild og beskytter naturen og grundvandet.

Vi har indarbejdet rigtig gode vaner omkring vores måltider således at der er plads til at måltidet nydes, der kommunikeres, der eksperimenteres med forskellige smage og der øves i at vise hensyn.

Børnene hjælper, efter tur, med at dække borde og servering ligesom de hjælper med afrydning.

Der serveres vand til måltiderne.

Madplaner

Se opslagstavle i børnehaven.

Smiley

Se vores smiley fra Fødevarestyrelsen på opslagstavlen i køkkenet.

Morgenmad:

Vi anbefaler at børn spiser morgenmad derhjemme – giv besked til personalet hvis dit barn har brug for at få noget at spise. Vi kan tilbyde en portion havregryn med mælk.

Spørg endelig i Krathgården, hvis du har spørgsmål til kostordningen.

Vores komme/ gå system.

Tjek ind/ud:

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touch skærm der hænger ved indgangen, sådan at personalet altid har et overblik over, hvilke børn der er børnehuset. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. I kan via smartphone eller pc melde Jeres barn fri/syg, læse beskeder og se billeder fra dagens aktiviteter.

Kontaktoplysninger:

Første gang I logger på systemet hjemmefra skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på Kommunens hjemmeside. Husk at taste Jeres telefonnummer i Aula (begge forældre) , således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med Jer. (Vores I Phones er er koblet sammen med Aula-registreringen)

Billeder:

I Krathgården vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige aktiviteter, ture eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på på Aula-skærmen i institutionen og på Jeres smartphone/pc. Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at videreformidle/offentliggøre billeder fra børnehaven på sociale medier og lignende.

Beskeder:

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder, skrive et opslag eller tilføje et dokument på Aula, som bliver vist når i tjekker ind/ud. Forældre skal fortsat benytte sig af sms hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette for at sikre at beskederne når frem til rette modtager. Ved særlige beskeder skal I naturligvis ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:

Første gang I bruger Aula hjemmefra skal I logge på aula.dk med jeres NemID. Få Aula på din smartphone ved at oprette smartphone login og installere Aula forældre app.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet , så de har mere tid til dit barn.

Vi har et godt samarbejde med de lokale dagplejere i Sjørslev/Demstrup og vi ønsker de bedste overgange mellem tilbuddene for jeres børn.

Der er i Krathgården etableret gæstehus som betyder at dagplejebørnene har mulighed for at blive passet i Krathgården ved dagplejernes ferie, sygdom, fridage og kursus og således indgår i Krathgårdens hverdag.

Det skaber tryghed for Jer forældre og ikke mindst for børnene når de skal starte i Krathgården. 

Læs mere omkring gæstehuset i denne folder

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Krathgården 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn