Krathgården

Krathgården er en mindre børnehave beliggende i lokalområdet Sjørslev / Demstrup.

Børnehaven er indrettet i et nedlagt landbrug med masser af plads både ude og inde. Der er staldbygninger og værksteder som giver masser af muligheder ligesom vores stuehus er indrettet med mange mindre rum der giver gode legemuligheder og mulighed for fordybelse.

Vi bor i et stærkt lokalsamfund og har stor glæde af samarbejdet med hhv skole, dagpleje og foreninger.

Derudover benytter vi os af de børnekulturelle tilbud der udbydes i Kjellerup

Dagplejerne kommer i vores hus regelmæssigt og vi fungerer som gæstehus ved sygdom, ferie, uddannelse mm. Denne ordning er vi glade for da det er vores erfaring at det giver børnene en positiv og glidende overgang fra dagpleje til børnehavestart.

Således har vi de rette rammer for at skabe læring, trivsel og udvikling – elementer der er vigtige i barnets liv både nu og længere frem.

Vores udeareal er stort og giver mulighed for et varieret udbud af aktiviteter. I dagens ydertimer har vi mulighed for at indskrænke legepladsens areal således at vi sikrer overskueligheden bedst muligt.

I er altid velkomne til at kontakte os hvis I overvejer en børnehaveplads hos os, så giv et ring så vi kan aftale et besøg.

Læs mere om Krathgården

I vil modtage et velkomstbrev, når I har givet tilsagn om, at i ønsker den tilbudte plads. I velkomstbrevet står beskrevet praktiske oplysninger og lidt om hverdagen i Krathgården. Der står desuden i velkomstbrevet at i skal kontakte børnehaven for at aftale et besøg.

Vi vil gerne at alle får så god en velkomst som muligt og det vil derfor være dejligt at I prioriterer at give Jer god tid ved indkøring til børnehaven – det giver både Jer, Jeres barn og personalet et godt udgangspunkt for et kommende samarbejde.

Børnegrupper

Der er 2 børnegrupper som dog er sammen i dagens ydertimer og når der er aktiviteter som man kan være fælles om.

Pædagogerne udarbejder månedsplaner for aktiviteter, der tager udgangspunkt i de emner der motivere og udfordrer børnene, samt de emner børnene er optaget af. Pædagogerne interviewer børnene i mindre grupper for at lade børnene få nogle gode erfaringer med inddragelse og dannelse af demokratiske processer.

De 3 årige

Børnene får meget tid til leg, da legen er af afgørende betydning for børns udvikling.
Det er gennem legen, at børnene lærer sig selv og de andre børn at kende.
For de 3 årige lægges der meget vægt på, at børnene kommer til at føle sig trygge i de nye omgivelser.
Der arbejdes også med at gøre børnene mere selvhjulpne.

De 4 årige

Hos børnene i denne aldersgruppe begynder venskaberne for alvor at blomstre, hvilket støttes ved at børnene får tid og rum til at styrke disse i legen.
Her arbejdes med det enkelte barns selvværd, ved at opmuntre barnet til at sige: "Okay, jeg prøver", i stedet for at sige: "Jeg kan ikke". Hermed forsøger barnet selv og pludselig lykkes den pågældende ting. Dette giver barnet en positiv oplevelse og derved styrkes troen på sig selv.
Her fokuseres også på, hvordan vi behandler hinanden.
Børnene får også kendskab til farver og tal.

De 5 årige

Det sidste år i børnehaven arbejdes der hen imod at børnene bliver skoleparate, bl.a. ved at finpudse det enkelte barns sociale-, motoriske-, og personlige færdigheder samt at styrke barnets begrebsforståelse og almene viden.
Børnene øves også i at løse egne konflikter og derved blive mere selvstændige og "flyveklare".

Flere af de nævnte ting, er en proces, barnet gennemgår under hele børnehaveforløbet. Tilsammen skulle alt dette gerne give glade og velfungerende børn.

Læs Daginstitutionen Blicheregnens pædagogiske læreplan

Ting som er nødvendige når børnene er i børnehaven:

 • Skiftetøj
 • Overtøj (vi er meget ude)
 • Regntøj
 • Støvler
 • Inde sko

Forældresamtaler

Efter 3 måneder tilbyder vi forældrene en gensidig opstartssamtale. Her har vi fokus på kvaliteten af indkøringen, trivsel, relationer og gensidig forventningsafstemning.

I forbindelse med kommende skolestart inviterer vi til forældresamtaler.

Undervejs er I altid velkomne til at bede om en forældresamtale. 

Giv endelig besked til personalet.

Læs om Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs under afsnittet: Forældresamarbejde 

Fødselsdage

1 gang om måneden holder vi fælles fødselsdagsfest for alle månedens fødselsdagsbørn. Børn og personale mødes og planlægger tema og hvordan festen skal afvikles og forældre opfordres til at deltage med madlavning og pyntning.

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul skal foretages digitalt

Læs mere om ind- og udmeldelse

Læs mere om modulændringer

Fælles feriepasning og lukkedage

Læs mere om fælles feriepasning og lukkedage.

Krathgården har kostordning.

Madplaner

Se opslagstavle.

Smiley

Se vores smiley fra Fødevarestyrelsen på opslagstavlen i køkkenet.

Morgenmad:

Vi anbefaler at børn spiser morgenmad derhjemme – giv besked til personalet hvis dit barn har brug for at få noget at spise. Vi kan tilbyde en portion havregryn med mælk.

Kostordning:

Krathgården har kostordning – og har opnået et sølvmærke i økologi, dvs, mellem 60 – 90% af råvarerne er økologiske, fordi:

 • Sunde vaner dannes i barndommen og ungdommen
 • Børn og unge skal gennem viden, vælge et sundt liv
 • Børn og unges sundhed skal i fremtiden give større trivsel, og færre kroniske sygdomme.
 • Brugen af økologiske fødevarer, skal mindske børns indtag af , sprøjtegifte og tilsætningsstoffer
 • Økologi fremmer dyrevelfærden, mindsker madspild og beskytter naturen og grundvandet.

Vi har indarbejdet rigtig gode vaner omkring vores måltider således at der er plads til at måltidet nydes, der kommunikeres, der eksperimenteres med forskellige smage og der øves i at vise hensyn.

Børnene hjælper, efter tur, med at dække borde og servering ligesom de hjælper med afrydning.

Der serveres vand til måltiderne.

Spørg endelig i børnehaven hvis du har spørgsmål til kostordningen.

Vores komme/ gå system.

Tjek ind/ud:

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touch skærm der hænger ved indgangen, sådan at personalet altid har et overblik over, hvilke børn der er børnehuset. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. I kan via smartphone eller pc melde Jeres barn fri/syg, læse beskeder og se billeder fra dagens aktiviteter.

Kontaktoplysninger:

Første gang I logger på systemet hjemmefra skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på Kommunens hjemmeside. Husk at taste Jeres telefonnummer i Aula (begge forældre) , således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med Jer. (Vores I Phones er er koblet sammen med Aula-registreringen)

Billeder:

I Krathgården vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige aktiviteter, ture eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på på Aula-skærmen i institutionen og på Jeres smartphone/pc. Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at videreformidle/offentliggøre billeder fra børnehaven på sociale medier og lignende.

Beskeder:

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder, skrive et opslag eller tilføje et dokument på Aula, som bliver vist når i tjekker ind/ud. Forældre skal fortsat benytte sig af sms hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette for at sikre at beskederne når frem til rette modtager. Ved særlige beskeder skal I naturligvis ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:

Første gang I bruger Aula hjemmefra skal I logge på aula.dk med jeres NemID. Få Aula på din smartphone ved at oprette smartphone login og installere Aula forældre app.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet , så de har mere tid til dit barn.

Vi har et rigtig godt samarbejde med de lokale dagplejere i Sjørslev/Demstrup og vi ønsker de bedste overgange mellem tilbuddene for Jeres børn.

Der er i Krathgården etableret gæstehus som betyder at dagplejebørnene har mulighed for at blive passet i børnehaven ved dagplejernes ferie, sygdom, fridage og kursus og således indgår i børnehavens hverdag.

Det skaber tryghed for Jer forældre og ikke mindst for børnene når de skal starte i børnehaven. 

Læs mere omkring gæstehuset i denne folder

Her kan du se hvad der sker i løbet af året i Krathgården.

 • Februar: Vi fejrer fastelavn med udklædning og tøndeslagning
 • Før Påske: Vi er på legepladsen og leder efter påskeæg
 • Forår: Alle forældre inviteres til en arbejdsdag, hvor vi får lavet småting både inde og ude.
 • Maj: Bedsteforældredag hvor der plantes medbragte planter
 • Maj: Heldagsudflugt til Troldhøj
 • Juni: 112-dag i Lunden for alle før-skolebørn
 • Juni: Sommerfest hvor grillen er tændt og børnene optræder på scenen
 • Juni: Forældreforeningen bidrager til en heldagsudflugt
 • Okt: Forældremøde med valg til bestyrelsen
 • Okt: Motionsdag sidste dag inden efterårsferien
 • Nov/dec: Juletræsfest
 • Dec: Julefrokost for børnene
 • Dec: Børnejulegudstjeneste i Sjørslev Kirke

Herudover fejrer vi hver måned fødselsdag for månedens fødselsdagsbørn.

Bussen kører lige forbi vores dør og vi kører gerne med til Kjellerup og ser film eller deltager i bibliotekets arrangementer.

Forældre er flinke til at invitere hjem – og vi kommer gerne på bondegårdsbesøg, samler æbler osv.

I Krathgården ligger vi vægt på et godt samarbejde med forældrene.

Vi vægter et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor der er en åben dialog omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring. Vi forventer, at I siger tingene til os. Det sammen kan I forvente af os. Er der noget I undrer jer over, er utilfredse med eller glade for, vil vi meget gerne høre fra jer. Det er vigtigt, at vi får etableret et tæt samarbejde, hvor vi kan drøfte stort og småt. Det kan være en stor hjælp for barnet, at vi er orienteret, hvis der sker noget i hjemmet. Er der sygdom, dødsfald, skilsmisse eller lignende er det vigtigt, at vi får besked, så vi kan være ekstra opmærksomme på jeres barns trivsel.

Forældre støtteforening

Læs pjece om Krathgårdens Forældre støtteforening.

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vore børns trivsel. Det betyder at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år, og dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere.

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (Topi).

Ønsker du at se animationsfilmen på flere sprog, eller læse mere om Trivsel på Tværs, kan du læse mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Se video og læs yderligere om Trivsel på Tværs her

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Krathgården 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn