Velkommen til Troldhøj

Troldhøj er en integreret institution med plads til 12 vuggestuebørn, 40 børnehavebørn og 50 SFO/klub børn.

Troldhøj er idrætscertificeret af DGI.
I praksis betyder det at alle børn i løbet af ugen tilbydes et varieret udbud af bevægelsesaktiviteter, og at personalet arbejder ud fra en tilgang om, at alle sanser skal i spil og at vi skal have det sjovt.

Vi bor midt mellem de to små landsbyer Vium og Hvam - lige midt i den dejligste natur og i et hus hvor der er højt til loftet og god plads at boltre sig på.

Vi tilbyder børnene en oplevelsesrig hverdag, med en tilpas vekslen mellem voksenforberedte aktiviteter, daglige rutiner og masser af leg. Vi tilstræber at skabe et børnemiljø hvor der er fokus på det enkelte barns trivsel, læring og dannelse da det er grundlaget for dets videre færd i livet.

Alle børn tilhører en aldersopdelt gruppe som en stabil personalegruppe følger gennem børnehavealderen og op i SFO. Der er rig mulighed for at venskaber kan dyrkes på tværs af grupper og ofte arrangeres aktiviteter for hele huset.

Da vi bor tæt på skov er vi ofte, enten i vores skovhytte på heldagsture eller i den nærliggende plantage. Her har børnene tid og rum til fordybelse og mulighed for motorisk udfoldelse – alle grupper har en fast ugedag med tur ud i det blå.

Vores gode og store udearealer er rammen for megen og alsidig leg og legeaktiviteter. Der er sportsplads med aktivitetsbane, skolegård med legehuse, sandkasse og kørebane. 

MED LEG SKAL LAND BYGGES

Læs mere om Troldhøj

Vi vil så gerne tage godt imod...

Ca. en måned før børnehavebarnet starter får barnet et brev hvori familien inviteres på besøg.

Vi afsætter god tid til dette besøg. Familien vises rundt, barnet får sin garderobeplads, forældrene informeres om hverdagen og fortæller os om deres barns stærke sider og vaner, og et par ”gamle” børn viser det ”nye” barn legetøj, vores dyr osv.

I den første tid tilknyttes barnet en fast voksen, så barnet oplever nærhed og tryghed.

Efter en periode tilbydes forældrene en snak om starten. Hvordan har det været for barnet – og for forældrene?

En god kontakt og dialog fra starten danner grobund for et godt forældresamarbejde.

Vi ønsker at gøre Troldhøj til et samlingssted for familier i lokalområdet - at skabe et familiehus, hvor vi gerne tager del i familiernes ve og vel – med fokus på barnets trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe en dagligdag, som er et supplement til familiernes hjemmeliv, således at børnenes "2 verdener" (hjem og institution) udgør en udviklingsmæssig helhed for barnet. 
Dette forudsætter et nært og tæt forældresamarbejde, der bygger på respekt, gensidighed, og tillid. Forældresamarbejdet vægtes meget højt i Troldhøj.

For skolebørnenes vedkommende arbejder vi endvidere på, at helhedssynet også indbefatter et tæt samarbejde med Thorning Skole.

Vi ønsker, at Troldhøj må være et åbent og humørfyldt hus med menneskeligt overskud og med trivsel i højsædet. Et hus, hvor livet leves i videst mulig omfang på børnenes forudsætninger (udviklingstrin, behov og kompetencer) og med stor respekt, tolerance og accept af det enkelte barn og dets baggrund. 
Alle børn er noget særligt. Her skal være rum for dem alle – også for børn, der kræver en ekstra indsats. 

Vi vil således skabe rammer, der giver "rum" til stimulation, udfoldelse, udforskning og læring. Rammer, der kan give børnene en barndom, der er kendetegnet ved:

 • At udgangspunktet er det enkelte barns forudsætninger, formåen og udviklingstrin, så barnet understøttes i dets udvikling
 • At der er muligheder for at lege, at knytte venskaber, at udvikle kreativitet, at få lyst til at lære, at få oplevelser og at deltage i aktiviteter
 • At børnene får mulighed for at opbygge selvværd, at blive selvstændige og at udvikle ansvarlighed
 • At børnene motiveres til medbestemmelse og udvikler deres samarbejdsevne og demokratifølelse
 • At børnene møder voksne, der er deres pædagogiske faglighed bevidst og har tiden til det enkelte barn

Alt dette for at barndommen bliver så stimulerende, harmonisk og oplevelsesrig, at den er værd at tænke tilbage på!

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul skal foretages digitalt

Læs mere om moduler og ind- og udmeldelse

Fælles feriepasning og lukkedage

Læs mere om fælles feriepasning og lukkedage

Medicingivning

Vi forholder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. medicingivning.

Overordnet er det ledelsen i dagtilbud som sikrer, at personalet er i stand til at varetage medicingivning som nedenfor beskrevet.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, hvor børnene er i dagtilbud.

Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud, og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.

Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange om dagen – her bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Der skal her være tale om lægeordineret medicin.

Ledelsen har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares.

Det anbefales til enhver tid at forældre orienterer personalet i dagtilbud om særlige forhold som måtte gælde for det enkelte barn.

I Troldhøj er der kostordning.

Smiley

Se vores smiley fra Fødevarestyrelsen

Vi vægter at der omkring måltiderne er tid og rum til nærvær og fordybelse således at måltidet bliver et alsidigt læringsrum. Her er de voksne og børnene sammen omkring en aktivitet der rummer så meget kvalitet.

6.25 til ca. 7.30

Der serveres morgenmad. Der tilbyder forskellige morgenmads produkter, grov brød, forskellige slags ost, marmelade og frugt.

Kl. 9.00

Formiddags mad med frugt/grønt og brød.

Kl.11.00

Vi spiser frokost. 3 dage om ugen er det rugbrød og 2 dage med varmt mad/lune retter.

Kl.14.00

Der eftermiddags mad med frugt/grønt og Brød/rugbrød.

Tidspunkterne er alle cirka tider. Madordningen gør ikke, at vi ikke kan tage på ture ud af huset. Når vi gør det pakker vi rygsækken med mad, og drager af sted. Madordningen bestemmer ikke hvordan vi tilrettelægger vores dag. Vi kan dog love at alle bliver mætte.

Vores kostfaglige medarbejder planlægger efter de 8 kostråd – en sund, nærende og alsidig kost.

Køkkenet har opnået sølvmedalje i økologiske indkøb og der er stor opmærksomhed på minus madspild. Derudover er der af hensyn til sundhed og økonomi en stor opmærksomhed på alternative veje til at opnå en fornuftig madplan.

På opslagstavle hænger ugens madplan – opskrifter uddeles gerne.

Som udgangspunkt drikkes der vand til måltiderne.

Fastelavnsfest

Fastelavn er mit navn... 
Børnehavebørnene slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller med forældrene. 
Om eftermiddagen hygger spøgelserne med fastelavnsboller. 
FORÆLDRE ER VELKOMNE.

Sommerlejr

Før sommerferien arrangeres der en overnatning for børnehavebørnene i Troldhøj. Vi arrangerer et par sjove og hyggelige dage, hvor vi indretter os med dyner, sovedyr og nattøj. Der afholdes et lignende arrangement for SFO børnene.

Arbejdsdag

En dag hvor familierne mødes med hammer og pensel og laver små og store reparationer, planter blomster og træer, bygger nyt og ikke mindst nyder fællesskabet.

Sommerfest

Hver år i august holder vi fælles sommerfest for alle i Troldhøj.

Fødselsdag

HIP HIP HURRAAA!!! 
1. oktober har Troldhøj fødselsdag. Det fejres hele dagen. Vi starter med rundstykker. Senere serverer vi fødselsdagskage og saftevand. Dagen afsluttes med, at de ældste skolebørn sender balloner til vejrs.

Hyggen

Ingen december måned uden vores husnisse ”Hyggen”.
Han hygger om os i julemåneden – men han kan også godt finde på at drille...

Bedsteforældredag

Det’ sørme det’ sandt december...
En dag i december måned inviteres bedsteforældre til en hyggedag med deres børnebørn. De laver dekorationer, bager pebernødder og spiser vafler.

Lucia-optog

Pigerne i spøgelsesgruppen går Lucia-optog gen- nem Troldhøj og ned i sognegården, hvor forældre og seniorklubben spændt venter på det flotte syn af de mange piger.

Børnene er inddelt i aldersopdelte grupper som benytter sig af muligheden for også at lade børnene dyrke venskaber på tværs.

Mumitrolde: Vores vuggestuegruppe som er placeret centralt i huset tæt på de yngste børnehavebørn. Således er der en god mulighed for at fremme ideen om at ”børn lærer” af børn”. Samtidig er der en stor opmærksomhed på at de yngste får så overskuelig og tryg hverdag som muligt hvor der er tid til at øve og lege selvhjulpenhed og en legende tilgang til daglige rutiner.

Trolde: 3 – 4 årige som bor tæt på vuggestuen. Her er der fokus på den legende tilgang til læring mens der øves på spilleregler i de store og de små fællesskaber. Gruppen deles indimellem således at det bliver muligt at etablere små grupper.

Nisser: 4-5 årige. Her er der et øget fokus på at motivere børnene til læring og gøre sig gode erfaringer med dannelse af relationer. Med respekt for børnenes alder rettes fokus stille og roligt mod skolestart og vi sikrer så god en overgang til skolen som muligt

Efter skoletid er det vigtigt at børnene oplever tid til at være – et frikvarter.

Vi tilbyder børnene en vifte af aktiviteter som kreativt hjørne, spil og i øvrigt hvad børnene er optagede af. Som idrætscertificeret SFO har bevægelse og idræt en central placering i Troldhøj.

Tiden i SFO skal være sjov og hyggelig og der skal være tid og rum til at venskaber kan passes og plejes.

Et af vore mål i Troldhøj, er at skabe en sammenhæng mellem barnet "2 verdner" (hjem og Troldhøj)

For at det kan lykkes er forældrenes medvirken og engagement en forudsætning.

Vi ønsker at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære i Troldhøj, så forældrene føler sig velkomne og mærker, at der er tid til dem.

Med et højt informationsniveau og med stor respekt for familiernes forskelligheder (værdier og varierende behov) vil vi engagere os i familiernes hverdag på en sådan måde, at samarbejdet om børnene bygger på ligeværd og gensidighed.

Vi ønsker derfor, at forældrene er interesseret i og har lyst til aktivt

 • At samarbejde tæt om barnet
 • At tage del i hverdagen mest muligt
 • At deltage i fællesskabet med de andre børn og personalet
 • At “opdage” andre familier og herved få mulighed for at skabe nye venskaber
 • At bakke op i arbejdet med vores indsatsområder

Der er mulighed for forældre, at få supervision af ”åben rådgivning”. I dette forum sidder fagfolk som giver råd til eventuelle udfordringer.

Opfyldes disse mål, er forældrene tæt på barnets dagligdag, og de får tilmed en god indsigt i Troldhøjs hverdag.

Troldhøj er blevet en idræts SFO, med det vigtige sigte at give alle spøgelser tilbud om bevægelse 1, 1/4 time fire ugedage hver uge.

Historik

Vi ansøgte via Silkeborg kommune om at blive den ene af 5 SFO'er i Silkeborg kommune som bliver Ifo (Idræts fritids ordning) 

I oktober får vi besked om at vi er blevet Ifo.

Hele spøgelses voksen gruppen plus tre fra børnehavedelen plus deltagere fra idrætsforeningen som er en vigtig medspiller, deltager i projektets 5 moduler som skal gøre os klar til arbejdet som Ifo 

De 5 moduler er:

 1. Find et fælles sprog
 2. Udarbejd en bevægelses politik (vedlægges)
 3. Få fælles kropserfaringer
 4. Begrundet valg af aktiviteter
 5. Konkret planlægning af aktiviteter.

Læs Troldhøjs mission, vision og værdier for IdrætsSFOen

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Troldhøj.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn