Bestyrelse

Forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Blicheregnen er med til at sikre en stabil og god pasning af institutionens børn, samt et godt arbejdsmiljø for institutionens ansatte.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelsen Blicheregnen pr. oktober 2019Navn

Mail

Telefon

Børnehus

Periode

Formand

 Kamilla Schmidt

Ryden.schmidt@gmail.com

21834605

Vinderslev

1 år

Næstformand

Ann Schjern

ann@schjern.dk

40856484

Troldhøj

1 år

 

Anders Fabrin

Fabioo8620@gmail.com

20621905

Thorning

2 år

 

Maria Lindgaard

Mariahaagensen1722@gmail.com

 

Thorning

1 år

 

Rasmus Elgaard

rasmuselgaard@live.com

 

Krathgården

1 år

 

Trine K. Nielsen

trine@s-t-o-p.nu

 

40452585

Vinderslev

2 år

 

Liza Mikkelsen

lattergiraffen@gmail.com

42755223

Troldhøj

2 år

 

Melissa Døssing

mdossingchristensen@gmail.com

28960503

Krathgården

2 år

 

Suppleanter

Maria S. Tanning

maria.tanning@live.dk

20963922

Troldhøj

 

 

Merete Gisselø

jomer@fiberpost.dk

23884514

Troldhøj

 

 

Anne Jacobsen

annefrisgaard@hotmail.com

50907834

Vinderslev

 

 

Michael Pedersen

mp.pedersen@live.dk

 

23230833

Vinderselv

 

 

Helle Holm

hellekrist@gmail.com

 

25346252

Krathgården

 

Personalerep.

Tove Kroman

Tove.Nissen@silkeborg.dk

60172911

Troldhøj

 

 

Mette Bach

Mette.bach@silkeborg.dk

20687931

Thorning

 

 

Heidi Nyrup

HeidiNyrup.Kristiansen@silkeborg.dk

28602942

Krathgården

 

 

Inger Thomassen

Inger.Thomasen@silkeborg.dk

28934312

Vinderslev

 

Daglig Leder

Dorte Dupont

Dortedupont.christensen@silkeborg.dk

 

29742137

Vinderslev

 

Institutions Leder

Hanne Larsen

Hanne.larsen@silkeborg.dk

 

29161159

Blicheregnen

 

 

På denne side vil der løbende komme referater fra Daginstitutionen Blicheregnens forældrebestyrelsesmøder.

Visioner for det kommende arbejde i forældrebestyrelsen for Daginstitutionen Blicheregnen.

Engagement:

 • Komme til møderne eller melde afbud
 • Overholde aftaler
 • Forsøge at finde løsninger, se muligheder frem for begrænsninger
 • Fokus på det positive – det der virker

Åbenhed / dialog

 • Snakke ærligt om tingene
 • Fokus på at tingene kan være forskellige i de tre huse
 • Alle har mulighed for at ytre sig
 • Nå til enighed indenfor rimelighedens grænser
 • Få forældrene i dialog

Gensidig respekt

 • Respekt for holdninger og handlinger
 • Tage alle emner alvorligt
 • Lytte til andre måder at gøre tingene på

Forretningsordenen for forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Blicheregnen.

Formål

Formål med forældrebestyrelsen ved daginstitutionen Blicheregnen er, at sikre en stabil og god pasning af institutionens børn samt at sikre et godt arbejdsmiljø for institutionens ansatte. Det påhviler bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter at arbejde for hele institutionens interesse – alle tre huse.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand og sekretær samt ansvarlig for hvert hus. Sekretæren er institutionslederen. Dennes suppleant er en af de daglige ledere.

I bestyrelsen skal der være 2 forældrerepræsentanter fra hvert hus. Disse forældrerepræsentanter skal have barn tilmeldt institutionen. Personalegruppen vælger en repræsentant der har en plads i bestyrelsen. Der vælges suppleanter for forældrerepræsentanterne og personalerepræsentanten.

Konstitution af bestyrelsen skal foregå ved førstkommende møde efter afholdelse af årsmøder i alle tre institutioner. Årsmøderne i Krathgården, Troldhøj og Børnehuset skal afholdelses om efteråret, og senest ???? oktober i hvert kalenderår.

Afholdelses af bestyrelsesmøder

Institutionslederen og bestyrelsesformanden aftaler dagsordenen.

Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen kan det ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen, senest en uge før mødet afholdes. Der kan dispenseres for dette ved særlige forhold.

Bestyrelsesmøderne holdes på skift i de 3 huse. Stedet fremgår af dagsordenen.

Bestyrelsesmøderne begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30. Der holdes en kort pause undervejs i mødet. Mødeværterne sørger for forplejning til møderne.

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, gives besked til formanden, institutionslederen eller andet medlem af bestyrelsen i så god tid som muligt.

Ved afbud senest 3 dage før mødet informerer formanden den pågældende enheds suppleant og giver besked til den anden repræsentant for enheden.

Suppleanter inviteres til at deltage i møderne men har ingen stemmeret.

Alle møder indledes med en kort gennemgang af sidste møde, samt en kort runde blandt deltagerne

Bestyrelsesformanden leder mødet. Mødelederens opgave er at sikre at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden skrider skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt. Mødelederen kan evt. uddelegere nogle af opgaverne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 personer er tilstede ved mødet. Institutionslederen samt dennes repræsentant har ingen stemmeret. Bestyrelsen træffes afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem skal gøre opmærksom på, hvis dette er inhabil i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Dette kan være aktuelt, ved økonomisk eller væsentlig personlig interesse.

Det pointeres at bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt.

Referatet mailes til mødedeltagerne af institutionslederen og evt. korrektioner meddeles forud for omdeling. Ved ingen reaktion betragtes referatet som godkendt af det enkelte bestyrelsesmedlem.

Ekstra møder skal afholdes når det ønskes af formanden, institutionslederen eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne med konkret dagsorden af ønskede emner. Ved flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, skal dette sendes skriftligt til formanden forud for mødet.